Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Fundację Mama Ziemia na rzecz Użytkowników.

Definicje

Terminy użyte w regulaminie oznaczają odpowiednio:

1. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Fundację Mama Ziemia z siedzibą w Gołdapi, przy ul. Franciszka Mereckiego 7 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000774533, NIP 8471623360, REGON 383191760, będącą właścicielem i administratorem serwisów on-line, znajdujących się na stronach: mamaziemia.pl, pieceartura.pl, arturmilicki.pl oraz wolnaziemia.pl.

2. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z usług świadczonych przez Fundację Mama Ziemia lub wymienionych w niniejszym regulaminie podmiotów partnerskich.

3. Umowa – umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług, zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy Fundacją Mama Ziemia a danym Użytkownikiem, o treści ustalonej Regulaminem.

4. Usługi – nazwa usług świadczonych drogą elektroniczną przez Fundację Mama Ziemia na rzecz Użytkowników na mocy Umowy, w postaci kursów on-line znajdujących się na stronach: mamaziemia.pl, pieceartura.pl, arturmilicki.pl oraz wolnaziemia.pl.

5. Abonament – opłata za korzystanie z wybranej przez Użytkownika usługi.

6. Licencja – czas na który Użytkownik otrzymuje dostęp i może korzystać z wybranej przez siebie usługi, po wniesieniu określonej opłaty.

Podmioty partnerskie

1. Fundacja Mama Ziemia za pośrednictwem serwisu pieceartura.pl oferuje produkty i usługi własne oraz następujących podmiotów partnerskich:
a) Daskalos Artur Milicki, ul Franciszka Mereckiego 7, 19-500 Gołdap, NIP: 8471041675, REGON: 521214628.

Warunki świadczenia usług

1. Dla korzystania z Usług konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:

 • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej
 • dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron www oraz aktywne połączenie z siecią
 • Internet o przepustowości nie mniejszej niż 1MB/s (prędkość swojego internetu można bezpłatnie sprawdzić tutaj)
 • system operacyjny Microsoft w wersji Windows XP lub nowszej
 • przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 4 lub nowszej,
 • włączona akceptacja plików Cookie oraz obsługa skryptów Java Script;
 • oprogramowanie komputerowe Adobe Flash Player w wersji 9.0 lub nowszej.

2. Korzystanie z usług możliwe jest także przy wykorzystaniu zainstalowanych w urządzeniach innych niż wskazane systemów operacyjnych lub przeglądarek internetowych, jednakże ze względów technologicznych mogą w takim przypadku występować utrudnienia w korzystaniu z usług za co odpowiedzialność Fundacji Mama Ziemia jest wyłączona.

3. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba, która:

 • wypełniła formularz rejestracyjny i wskazała adres aktywnego konta poczty elektronicznej, którego używa do korespondencji. Konto Użytkownika jest aktywne po zaksięgowaniu wpłaty, najpóźniej w dniu rozpoczęcia zakupionej Usługi.
 • zaakceptowała niniejszy Regulamin oraz opłaciła Usługę

4. Usługi świadczone przez Fundację Mama Ziemia przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Użytkowników i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów.

5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług wyłącznie zgodnie z Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.

6. Użytkownikowi nie wolno upubliczniać materiałów lub informacji, do których Fundacji Mama Ziemia przysługują majątkowe prawa autorskie.

7. Użytkownikowi nie przysługuje na podstawie przepisów Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271, z późn. zm.) prawo do odstąpienia od Umowy, której przedmiotem są odpłatne usługi Fundacji Mama Ziemia, jeśli za zgodą Użytkownika świadczenie tych usług przez Fundację Mama Ziemia następuje przed upływem 10 (dziesięciu) dni od daty zawarcia Umowy, a świadczenia dokonane przez Fundację Mama Ziemia w wykonaniu Umowy nie mogą zostać zwrócone z uwagi na ich charakter.

8. Fundacja Mama Ziemia oświadcza, iż udziela Użytkownikowi, ograniczonej w czasie okresem ważności Abonamentu, licencji niewyłącznej, uprawniającej do korzystania z materiałów udostępnionych w ramach usług wyłącznie jednak na użytek własny Użytkownika związany bezpośrednio z korzystaniem z usług. Mogą one być wyłącznie w tym celu: wyświetlane na ekranie urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika do korzystania z usług, zapisywane w pamięci takiego urządzenia, zapisywane na dowolnych nośnikach pamięci elektronicznej oraz drukowane w 1 (jednym) egzemplarzu.

9. Ceny Abonamentów wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto, co oznacza, iż zawierają one podatek od towarów i usług (VAT).

10. Abonament można wykupić wyłącznie przedpłacając odpowiednią kwotę pieniędzy w jeden ze sposobów proponowanych Użytkownikowi przez operatora płatności, którym są przelewy24.pl.

11. Fundacja Mama Ziemia zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów, dostęp do Usług może być utrudniony lub niemożliwy, za co odpowiedzialność Fundacji Mama Ziemia wobec Użytkowników jest wyłączona, jednakże Fundacja Mama Ziemia zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby utrudnienia takie występowały możliwie najrzadziej lub/i najkrócej.

Polityka prywatności

1. Użytkownik oświadcza, iż przez przystąpienie do korzystania z usług Fundacji Mama Ziemia wyraża zgodę na przetwarzanie zarówno w danym momencie jak i w przyszłości jego danych osobowych w celach marketingowych.

2. Fundacja Mama Ziemia oświadcza, iż:

 • przykłada szczególną wagę do zagadnień ochrony prywatności Użytkowników stosując do tego celu odpowiednie środki organizacyjne i techniczne,
 • podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, zaś Użytkownik ma prawo dostępu do nich i poprawiania ich.
 • przechowuje dane wprowadzone przez Użytkownika podczas korzystania z Usług w trakcie trwania licencji oraz przez 30 dni po jej wygaśnięciu. 

3. Fundacja Mama Ziemia stosuje pliki „cookies”, co pozwala dostosować świadczenie usług do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika, a także służy opracowywaniu danych statystycznych dotyczących korzystania z usług. Akceptacja niniejszego regulaminu oznacza zgodę na stosowanie plików „cookies” zgodnie z ustawieniami przeglądarki Użytkownika.

Płatności

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Zablokowanie lub usunięcie konta oraz reklamacje

1. Fundacja Mama Ziemia zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż może czasowo lub całkowicie zablokować korzystanie przez Użytkownika z usług lub usunąć konto Użytkownika, jeżeli Użytkownik używa usług lub materiałów w sposób naruszający Regulamin, co nie zwalnia Użytkownika z zapłaty przedpłaconego wynagrodzenia stanowiącego zryczałtowaną cenę danego Abonamentu.

2. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z usługi i usunąć swoje dane, poprzez pisemne zgłoszenie na adres: biuro@mamaziamia.pl

3. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że usunięcie konta Użytkownika powoduje bezpowrotną utratę wszelkich informacji zgromadzonych tam przez Użytkownika.

4. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że zablokowanie lub usunięcie zgodnie z Regulaminem konta Użytkownika w Serwisie nie może stanowić jakiejkolwiek podstawy do roszczeń przeciwko Fundacji Mama Ziemia o odszkodowanie, dla podkreślenia czego zrzeka się wszelkich takich roszczeń.

5. Reklamacje w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług, muszą być składane w formie pisemnej na adres: biuro@mamaziamia.pl.

6. Reklamacje w związku ze złożeniem których Użytkownik żąda zwrotu części lub całości Abonamentu, muszą być składane w formie pisemnej na adres: biuro@mamaziamia.pl.

7. Reklamacje należy składać w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. Zostanie ona rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowej reklamacji.

8. Reklamacje z powodu wolnego działania Usługi, które jest spowodowane łączem internetowym o przepustowości mniejszej niż określone w wymogach technicznych niniejszego Regulaminu – nie będą rozpatrywane.

Postanowienia końcowe

1. Fundacja Mama Ziemia zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.

2. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w momencie publikacji ich na stronie.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.

4. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług Fundacji Mama Ziemia rozstrzygane będą w razie takiej potrzeby przez właściwy rzeczowo polski sąd powszechny.